هدف یک
ضمن پذیرش استقرار نظام مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO به عنوان یک تصمیم راه بردی، تمام منابع لازم جهت اجرای کارها و اثر بخشی آن را تامین نموده و رعایت اصول ذیل را بر خود و کلیه پرسنل لازم می داند ۱)تلاش جهت تامین رضایت مشتریان سازمان به طوری که نام مجتمع صنعتی صـــام تداعی کننده کیفیت و اطمینان برای مشتریان باشد. رعایت اصول ذیل در این راستا سرلوحه کلیه فعالیت ها خواهد بودارائه خدمات پوشش های آندایز و رنگ با بالاترین کیفیت با استفاده از دانش روز و مواد اولیه مرغوب در حد استاندارد‌های جهانی و تامین کلیه نیازمندی های کیفی و رعایت مصالح مشتریانتحویل به موقع پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان در خصوص نوع پوشش
هدف دو
تلاش مستمر در جهت جایگزین کردن سیستم های جدید و استاندارد روز اروپا به جای سیستم های سنتی قدیمی
هدف سه
تلاش جهت ارائه نرم افزار سیستم های تولیدی مجتمع صـــام برای مشتریان
هدف چهار
نگرش سیستمی در اداره سازمان، توجه به بهبود مستمر و حرکت در مسیر هم افزایی فرایند ها
هدف پنج
افزایش سطح دانش پرسنل در کلیه سطوح از طریق آموزش مداوم
هدف شش
تصمیم گیری بر پایه اطلاعات واقعی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها
هدف هفت
ترویج فرهنگ مشارکت و کارهای تیمی
هدف هشت
برنامه‌ریزی همکاری بلند مدت با تامین‌کنندگان سازمان با نگرش مفید
هدف نه
رعایت دقیق اصول ایمنی و بهداشت صنعتی و به حداقل رساندن ریسک‌های ایمنی و بهداشتی پرسنل و سایر مراجعه‌کنندگان به سازمان
هدف ده
توجه به نظم و تربیت در انجام امور و اجرای سیستم ساماندهی محیط کار S5 در کلیه فضاهای کاری سازمان